Dear and pleasant,
morenu harav Nachman
ben R' Avraham Menahem HaLevi
Segal